WARUNKI PROGRAMU DLA KOŃCOWYCH ODBIORCÓW PRODUKTÓW MICHELIN „Zyskaj więcej z Michelin”

(zwane dalej „Warunkami”)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Zyskaj więcej z Michelin” (zwanego dalej „Programem”) jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Program jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163137, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 979 920 576,00 zł wpłaconym w całości (zwanej dalej „Michelin”).
 3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Program organizowany jest w terminie od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
 5. Zasady udziału w Programie określają Warunki.
 6. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków. Uczestnik podlega wykluczeniu z udziału w Programie w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza Warunki, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 7. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku
  dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest
  przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Promocji, dla których świadczenie
  otrzymane w Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek
  odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania
  działalności gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.
 8. Celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Programie nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu.

 

§ 2. UCZESTNICY

 1. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – którzy prowadzą działalność gospodarczą, są zarejestrowani w serwisie MyAccount Michelin znajdującym się pod adresem: https://myaccount.michelin.eu (zwanym dalej „Serwisem MyAccount”) i którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu/zakupów Opon Ciężarowych Michelin w wybranych punktach sprzedaży Opon Ciężarowych Michelin (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”), które świadczą również usługi serwisowe i których lista dostępna jest na stronie  https://program.ciezarowki.michelin.pl (zwanej dalej „Stroną WWW”), oraz którzy zobowiążą się do udostępnienia zakupionych na warunkach Programu Opon Ciężarowych Michelin do testu, stosownie do § 4 Warunków, zwani dalej łącznie „Uczestnikami” a osobno „Uczestnikiem”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, ani Michelin, w tym przedstawiciele handlowi, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Serwisie MyAccount.
 4. Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na możliwość weryfikacji ich statusu w Serwisie MyAccount przez osoby trzecie.
 5. Uczestnicy Programu uprawnieni są do zakupu Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

§ 3. ZASADY PROGRAMU

 1. Celem Programu jest promocja nowych opon marki Michelin do samochodów ciężarowych zakupionych w czasie trwania promocji w Punktach Sprzedaży, o których mowa w pkt 3 poniżej, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Warunków (zwanych dalej „Oponami Ciężarowymi Michelin”).
 2. Program polega na tym, że Uczestnicy gromadzą premie pieniężne za zakup Opon Ciężarowych Michelin objętych Promocją i pod warunkiem udostępnienia minimum dwóch opon zakupionych do testu/testów.
 3. Minimalny zakup przez Uczestnika Programu Opon Ciężarowych Michelin wynosi 6 sztuk, zaś maksymalny 36 sztuk.
 4. Zakup Opon Ciężarowych Michelin, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora tj. w szczególności:
  1. Opony Ciężarowe Michelin muszą pochodzić z puli Opon objętych Programem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Warunków,
  2. każda faktura, której dotyczą Opony Ciężarowe Michelin musi spełniać wymagania formalne Programu:

- musi być poprawna i zgodna z danymi Uczestnika z danymi w Serwisie MyAccount,

- musi zawierać właściwą datę wystawienia zgodną z okresem trwania Programu,

- sprzedawca musi znajdować się na liście Punktów Sprzedaży,

- minimalna ilość Opon Ciężarowych Michelin na fakturze wynosi 6 sztuk,

  1. załączony skan faktury musi być czytelny,

będzie powodował przyznanie Uczestnikowi Premii pieniężnej w wysokości zależnej od średnicy osadzenia zaakceptowanej Opony Ciężarowej Michelin (zwana dalej „Premią”).

 1. Wysokość Premii wynosi 150 PLN dla Opon Ciężarowych Michelin o średnicy 22,5’’ lub większej oraz 100 PLN dla pozostałych typów Opon Ciężarowych Michelin.
 2. Sumaryczna wartość Premii danego Uczestnika zgromadzona w trakcie trwania Programu stanowi pulę wartościową (zwaną dalej „Premią całkowitą”), która zostanie wypłacona Uczestnikowi na zakończenie Programu zgodnie z punktem 7.e) poniżej.
 3. Program będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami:
  1. w okresie trwania Programu Uczestnik musi:
   1. zarejestrować się w Serwisie MyAccount (dla Uczestników, którzy nie posiadają aktywnego, konta w Serwisie MyAccount) dostępnym w Internecie pod adresem:
    https://myaccount.michelin.eu;
   2. lub zalogować się do Serwisu MyAccount (dla Uczestników, którzy posiadają aktywne konto w Serwisie MyAccount);
   3. zaakceptować Warunki Programu poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box” o treści „Zapoznałem się i akceptuję warunki Programu „Zyskaj więcej z Michelin”, w tym na przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną oraz udostępnienia do testów Opon Michelin.”;
   4. potwierdzić i uzupełnić następujące dane na Stronie WWW:
    1. nazwa Uczestnika,
    2. numer identyfikacji podatkowej Uczestnika (NIP),
    3. adres prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej (ulica, miasto, kod pocztowy),
    4. dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
    5. dane rachunku bankowego – firmowego Uczestnika (Nazwa Banku, numer konta w formacie IBAN, kod SWIFT);
   5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Michelin na zasadach opisanych w § 6 Warunków poprzez wybranie i zaznaczenie na Stronie WWW właściwego „check box”;
   6. wyrazić zgodę na przeprowadzenie audytu przez niezależną firmę audytorską (zgodnie z § 3 ust. 9);
   7. wyrazić zgodę na udostępnienie Opon Ciężarowych Michelin do testów zgodnie z § 4 Warunków.
  2. Uczestnik w okresie od 1.10.2019 r. do 15.12.2019 r. rejestruje faktury zakupowe w systemie informatycznym dostępnym w Internecie pod adresem:
   https://program.ciezarowki.michelin.pl poprzez wgranie skanu faktury zakupowej;
  3. Uczestnik w okresie od 1.10.2019 r. do 15.12.2019 r. przesyła za pośrednictwem Strony WWW do Organizatora podpisane przez Uczestnika oświadczenie (skan) o danych (numerze) rachunku bankowego;
  4. Organizator dokonuje weryfikacji informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie której dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji (o odrzuceniu lub akceptacji transakcji informowany jest Uczestnik);
  5. w przypadku akceptacji danej transakcji:
   1. Uczestnikowi zostaje przyznana Premia (o czym informowany jest Uczestnik na zasadach określonych w Warunkach);
   2. pula Premii danego Uczestnika zostaje powiększona o wartość równą iloczynowi: liczby zaakceptowanych Opon Ciężarowych Michelin z transakcji pomnożonej przez wartość jednostkowej Premii, o której mowa w pkt 5 powyżej;
  6. Organizator wypłaci Uczestnikowi kwotę odpowiadającą wartości Premii całkowitej nie później niż do 17.01.2020 r. Wypłata będzie realizowana na rachunek bankowy Uczestnia podany w trakcie rejestracji (§ 3 pkt 7 (a), podpunkt IV (v) Warunków). Wypłata zrealizowana będzie na podstawie noty uznaniowej wystawionej przez Organizatora lub osobę trzecią działającą na zlecenie Organizatora;
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności związane z wypłatą Premii całkowitej wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu (pkt 7 a) powyżej).
 4. Informacja o przyznanej Premii wysyłana jest do Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Serwisie MyAccount.
 5. Michelin zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków uczestnictwa w Programie „Zyskaj więcej z Michelin” przez niezależną firmę audytorską oraz przeprowadzenie przez Michelin testów Opon Ciężarowych Michelin.
 6. W przypadku stwierdzania przez Michelin lub Organizatora naruszenia Warunków przez Uczestnika lub podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami:
 1. Michelin ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu;
 2. Michelin ma prawo do odmowy wypłaty Premii;
 3. Michelin zastrzega sobie prawo do uzyskania zwrotu w całości wypłaconej Premii.

 

§ 4. OBOWIAZKI ZWIĄZANE Z TESTEM OPON CIĘŻAROWYCH MICHELIN

 1. Aby otrzymać Premię w ramach Programu „Zyskaj więcej z Michelin”, Uczestnik zobowiązuje się do zamontowania na używanym przez siebie pojeździe / pojazdach Opon Ciężarowych Michelin i umożliwienia Michelin przeprowadzenia testu / testów zakupionych minimum dwóch Opon Ciężarowych Michelin (zwane dalej „Oponami Testowymi”) w terminie najpóźniej 3 miesięcy od chwili zakupienia Opon Ciężarowych Michelin na warunkach Programu, tj. wykonania czynności koniecznych dla skutecznego przetestowania Opon oraz zebrania informacji o przebiegu tego testu (zwany dalej „Testem”), a w szczególności:
 1. przestrzegania zaleceń dotyczących użytkowania Opon Ciężarowych Michelin;
 2. udostępniania pojazdu / pojazdów, na których zostały zamontowane Opony Ciężarowe Michelin.
 1. Test będzie trwał minimum 1 (jeden) rok licząc od dnia pierwszej wizyty Przedstawiciela Michelin, ale nie dłużej niż 3 (trzy) lata.
 2. Okres Testu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, jest niezależny od czasu trwania Programu określonego w § 1 ust 4 Warunków.
 3. W przypadku jeżeli Uczestnik w jakikolwiek sposób będzie uniemożliwiał Przedstawicielowi Michelin wykonywanie czynności związanych z Testem, w szczególności nie będzie udostępniał Opon Ciężarowych Michelin w celu pobierania wyników Testu lub nie będzie przekazywał informacji koniecznych do przeprowadzenia Testu, Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu Premii wypłaconej Uczestnikowi na zasadach określonych w § 3 Warunków.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres: Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny reklamacji, z dopiskiem „Zyskaj więcej z Michelin – Reklamacja“. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Programie, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, tj.:
 1. zweryfikowania informacji otrzymanych od Uczestnika, na podstawie których Organizator dokonuje akceptacji lub odrzucenia danej transakcji uprawniającej do otrzymania Premii;
 2. wydania Premii, do której Uczestnik uprawniony jest na Warunkach Programu;
 3. oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji;

– art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 2. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będa zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres prowadzonej działalności gospodarczej,
 • firma;
 • numer NIP,
 • numer rachunku konta bankowego
 1. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Programie adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000163137, adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Zofia Ramus.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Programu, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji lub do chwili kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Programie, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia w nim udziału.
 6. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej.

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 9. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Programie, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 2. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: Kontakt_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.
 3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu nie jest osoba fizyczna, tylko osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, udział w Programie i dobrowolne podanie danych, o których mowa w ust. 3 przez przedstawiciela w/w podmiotów oznacza, że danych tych nie należy traktować jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, tj. z dnia 16 maja 2019 r.)

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla Programu oraz dla oceny praw i obowiązków Uczestników jest prawo polskie.
 3. Zasady Programu określają wyłącznie Warunki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Warunki dostępne są w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska S.A. w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie WWW.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie WWW.

 

Załącznik nr 1 – Lista nowych opon marki Michelin objętych Programem

 

Bieżnik Rozmiar CAI
AGILIS 7.00 R 16 866065
X COACH HL Z 295/80 R 22,5 686727
X COACH XD 295/80 R 22,5 528007
X COACH Z TL 295/80 R 22,5 856291
X ENERGY XF 315/60 R 22,5 167684
X FORCE 2 415/80 R 685 733132
X FORCE ML 395/90 R 560 629878
X FORCE Z 325/85 R 16 881538
X FORCE ZH 315/80 R 22,5 668200
X FORCE ZL 275/80 R 20 423311
X FORCE ZL 335/80 R 20 420813
X FORCE ZL 415/80 R 685 703559
X INCITY HL Z 275/70 R 22,5 163580
X INCITY XZU 275/70 R 22,5 886547
X INCITY XZU 3+ 295/80 R 22,5 978950
X INCITY Z 11 R 22,5 406803
X INCITY Z 305/70 R 22,5 242671
X INCITY Z 305/70 R 22,5 390949
X LINE ENERGY D 295/60 R 22,5 714989
X LINE ENERGY D 315/60 R 22,5 777127
X LINE ENERGY D 315/70 R 22,5 112867
X LINE ENERGY D 315/80 R 22,5 165338
X LINE ENERGY D2 315/70 R 22,5 495444
X LINE ENERGY F 385/55 R 22,5 481323
X LINE ENERGY F 385/65 R 22,5 130553
X LINE ENERGY T 215/75 R 17,5 430603
X LINE ENERGY T 235/75 R 17,5 466076
X LINE ENERGY T 245/70 R 17,5 365420
X LINE ENERGY T 265/70 R 19,5 305041
X LINE ENERGY T 385/55 R 22,5 940464
X LINE ENERGY T 385/65 R 22,5 452658
X LINE ENERGY T 445/45 R 19,5 283767
X LINE ENERGY Z 295/60 R 22,5 141045
X LINE ENERGY Z 315/60 R 22,5 314674
X LINE ENERGY Z 315/70 R 22,5 952734
X LINE ENERGY Z 315/80 R 22,5 465757
X LINE ENERGY Z 355/50 R 22,5 928196
X LINE ENERGY Z2 TL 315/70 R 22,5 553939
X MAXITRAILER 205/65 R 17,5 980870
X MAXITRAILER 255/60 R 19,5 855852
X MULTI D 11 R 22,5 303274
X MULTI D 12 R 22,5 900871
X MULTI D 205/75 R 17,5 766221
X MULTI D 215/75 R 17,5 346637
X MULTI D 225/75 R 17,5 744200
X MULTI D 235/75 R 17,5 200533
X MULTI D 245/70 R 17,5 473370
X MULTI D 245/70 R 19,5 492211
X MULTI D 265/70 R 17,5 183637
X MULTI D 265/70 R 19,5 302700
X MULTI D 275/70 R 22,5 231405
X MULTI D 275/80 R 22,5 551552
X MULTI D 285/70 R 19,5 778701
X MULTI D 295/60 R 22,5 183666
X MULTI D 315/60 R 22,5 716751
X MULTI D 315/70 R 22,5 889899
X MULTI ENERGY D 315/70 R 22,5 895252
X MULTI ENERGY Z 315/70 R 22,5 798717
X MULTI F 385/55 R 22,5 483739
X MULTI F 385/65 R 22,5 354124
X MULTI HD 315/80 R 22,5 258778
X MULTI HD 315/70 R 22.5 742556
X MULTI T 245/70 R 17,5 460887
X MULTI T 385/65 R 22,5 594316
X MULTI T 425/65 R 22,5 888992
X MULTI T2 385/55 R 22,5 988229
X MULTI WINTER T 245/70 R 17,5 289890
X MULTI WINTER T 385/65 R 22,5 419618
X MULTI WINTER Z 295/80 R 22,5 211161
X MULTI Z 11 R 22,5 323213
X MULTI Z 12 R 22,5 522332
X MULTI Z 205/75 R 17,5 812426
X MULTI Z 215/75 R 17,5 188448
X MULTI Z 225/75 R 17,5 831758
X MULTI Z 235/75 R 17,5 541269
X MULTI Z 245/70 R 17,5 452013
X MULTI Z 245/70 R 19,5 856711
X MULTI Z 265/70 R 17,5 290128
X MULTI Z 265/70 R 19,5 953680
X MULTI Z 275/70 R 22,5 183553
X MULTI Z 275/80 R 22,5 507853
X MULTI Z 285/70 R 19,5 245059
X MULTI Z 305/70 R 22,5 674919
X MULTI Z 315/70 R 22,5 719814
X MULTI Z TL 385/65 R 22,5 412086
X MULTI Z TL  315/60 R 22,5  195307
X MULTIWAY 3D XDE 295/80 R 22,5 32054
X MULTIWAY 3D XDE 315/70 R 22,5 654313
X MULTIWAY 3D XDE 315/80 R 22,5 196211
X MULTIWAY 3D XZE 295/80 R 22,5 768950
X MULTIWAY 3D XZE 315/80 R 22,5 942658
X MULTIWAY HD XZE 385/65 R 22,5 811008
X MULTIWAY XD 295/60 R 22,5 147124
X MULTIWAY XD 315/60 R 22,5 499776
X ONE MAXITRAILER + 455/45 R 22,5 130572
X ONE MULTI D 495/45 R 22,5 831881
X ONE XDU 455/45 R 22,5 110985
X WORKS D 13 R 22,5 175857
X WORKS D 315/80 R 22,5 909337
X WORKS HD D 13 R 22,5 140737
X WORKS HD D 315/80 R 22,5 817171
X WORKS HD Z 13 R 22,5 24128
X WORKS HD Z 315/80 R 22,5 818714
X WORKS T 385/65 R 22,5 315021
X WORKS XZ 325/95 R 24 877887
X WORKS Z 13 R 22,5 274977
X WORKS Z 295/80 R 22,5 363450
X WORKS Z 315/80 R 22,5 717107
XDA 2+ ENERGY 295/60 R 22,5 69374
XDA 2+ ENERGY 295/80 R 22,5 712725
XDA 2+ ENERGY 315/60 R 22,5 458649
XDE2+ 305/70 R 19,5 443859
XDE2+ 305/70 R 22,5 613656
XDE2+ 315/80 R 22,5 670813
XDW ICE GRIP 245/70 R 19,5 110535
XDW ICE GRIP 265/70 R 19,5 430299
XDW ICE GRIP 275/70 R 22,5 110576
XDW ICE GRIP 295/80 R 22,5 111557
XDW ICE GRIP 315/70 R 22,5 59976
XDW ICE GRIP 315/80 R 22,5 111548
XDY 12.00 R 20 109958
XDY 3 11 R 22,5 110830
XDY 3 12 R 22,5 110831
XFA2 ENERGY 385/55 R 22,5 341097
XFN 2 315/70 R 22,5 292701
XFN 2 385/55 R 22,5 249702
XFN 2 385/65 R 22,5 233696
XFN 2+ 315/80 R 22,5 91633
XML 12.00 R 20 110259
XML 14.00 R 20 109093
XML 325/85 R 16 109683
XML 395/85 R 20 110510
XML 475/80 R 20 109723
XONE INCITY D 495/45 R 22,5 705392
XS 14.00 R 20 109260
XS 525/65 R 20,5 109421
XS 7,5.00 R 16 574848
XTA 315/80 R 22,5 110558
XTA 6.00 R 9 110234
XTA 7,5.00 R 15 110164
XTA 7.00 R 12 110244
XTA 8,25.00 R 15 110130
XTA 2+ ENERGY 445/45 R 19,5 111884
XTA2 ENERGY 275/70 R 22,5 797139
XTA2 ENERGY 285/70 R 19,5 203153
XTE 2+ 215/75 R 17,5 139124
XTE 2+ 235/75 R 17,5 151650
XTE 2+ 245/70 R 17,5 32720
XTE 3 385/65 R 22,5 833312
XTE2 245/70 R 19,5 470513
XTE2 265/70 R 19,5 178616
XTE2 285/70 R 19,5 452895
XTE2 425/65 R 22,5 110459
XTE2 445/65 R 22,5 110502
XTE2 9,5 R 17,5 110939
XTE3 385/65 R 22,5 162527
XTY2 265/70 R 19,5 897096
XTY2 275/70 R 22,5 25215
XZA 10 R 17,5 109481
XZA 8,5 R 17,5 116111
XZA2 ENERGY 275/70 R 22,5 567254
XZA2 ENERGY 295/60 R 22,5 299752
XZA2 ENERGY 295/80 R 22,5 110973
XZA2 ENERGY 315/60 R 22,5 298471
XZA4 14.00 R 20 109298
XZE2 13 R 22,5 110655
XZE2+ 275/70 R 22,5 611501
XZE2+ 305/70 R 19,5 84531
XZH2 R 13 R 22,5 401
XZL 10.00 R 20 110148
XZL 11.00 R 16 109142
XZL 11.00 R 20 110062
XZL 12.00 R 20 110132
XZL 13 R 22,5 109668
XZL 16.00 R 20 123357
XZL 24.00 R 21 110257
XZL 255/100 R 16 110650
XZL 275/80 R 20 109902
XZL 335/80 R 20 110247
XZL 365/80 R 20 110081
XZL 365/85 R 20 109374
XZL 395/85 R 20 110013
XZL 445/65 R 22,5 110142
XZL 2 395/85 R 20 519331
XZL+ 14.00 R 20 323281
XZL+ 14.00 R 20 323281
XZY 10 R 22,5 110249
XZY 9,5 R 17,5 109890
XZY 3 11 R 22,5 231590
XZY 3 385/65 R 22,5 952153
XZY 3 425/65 R 22,5 985879
XZY 3 445/65 R 22,5 540020
XZY-2 12 R 22,5 110811
XZY-2 12.00 R 20 110930
XZY* 7,5.00 R 16 110513