WARUNKI PROGRAMU „Michelin Voucher – edycja 2019 – Użytkownicy”

(zwane dalej „Warunkami”)

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu „Michelin Voucher – edycja 2019 – Użytkownicy” (zwanego dalej „Programem”) jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101483,20 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Program jest organizowany przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163137, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 979 920 576,00 zł wpłaconym w całości (zwanej dalej „Michelin”).
 3. Program organizowany jest na terytorium Polski.
 4. Program organizowany jest w terminie od 03.06.2019 r. do 30.09.2019 r.
 5. Celem Programu jest promocja nowych opon marki Michelin do samochodów ciężarowych pochodzących z oficjalnej dystrybucji Michelin na terenie Polski, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Warunków (zwanych dalej „Oponami Michelin”).
 6. Zasady udziału w Programie określają Warunki.
 7. Wzięcie udziału w Programie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Warunków. Użytkownik podlega wykluczeniu z udziału w Programie w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza Warunki, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 8. Celem Programu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Programie nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Programu lub po jego zakończeniu.

§2. UŻYTKOWNICY

 1. Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski, są zarejestrowani w serwisie MyAccount Michelin znajdującym się pod adresem: https://myaccount.michelin.eu (zwanym dalej „Serwisem MyAccount”) i którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu/zakupów Opon Michelin w wybranych punktach sprzedaży Opon Michelin (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”), które świadczą również usługi serwisowe i których lista dostępna jest na stronie www.program.ciezarowki.michelin.pl, zwanej dalej „Stroną WWW”), zwani dalej łącznie „Użytkownikami” a osobno „Użytkownikiem”.
 2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, ani Michelin, w tym przedstawiciele handlowi, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas rejestracji w Serwisie MyAccount.
 4. Użytkownicy Programu wyrażają zgodę na możliwość weryfikacji ich statusu w Serwisie MyAccount przez osoby trzecie.
 5. Użytkownicy Programu uprawnieni są do zakupu Opon Michelin na warunkach Programu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

§3. ZASADY PROGRAMU

 1. Aby wziąć udział w Programie osoba spełniająca warunki określone w § 2 musi:
  1. w okresie trwania Programu zalogować się na Stronie WWW i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację Warunków Programu przez odznaczenie na Stronie WWW właściwej opcji;
  2. w okresie od 03.06.2019 r. do 31.08.2019 r. zakupić w Punkcie Sprzedaży co najmniej 1 sztukę Opon Michelin.
 2. Zakup każdej sztuki Opon Michelin, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Organizatora za pośrednictwem Punktu Sprzedaży (tj. w szczególności w zakresie spełniania warunków, o których mowa w § 2 pkt 1), będzie powodowała przyznanie Użytkownikowi promesy na usługi serwisowe, które będą mogły być zrealizowane w tym samym Punkcie Sprzedaży, w którym nastąpił zakup danej Opony/danych Opon Michelin (zwanej dalej „Promesą”).
 3. Promesa będzie miała postać elektroniczną/wiadomości e-mail dystrybuowanej do Użytkowników za pomocą danych kontaktowych zgromadzonych w Serwisie MyAccount.
 4. Promesa będzie przyznawana przez poszczególne Punkty Sprzedaży w wysokości:
  1. 100 (sto) złotych za każdą Oponę Michelin w rozmiarze 22,5 cali zakupioną w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.;
  2. 150 (sto pięćdziesiąt) złotych za każdą Oponę Michelin w rozmiarze 22,5 cali zakupioną w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.;
  3. 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych za każdą Oponę Michelin w pozostałych rozmiarach zakupioną w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.;
  4. 100 (sto) złotych za każdą Oponę Michelin w pozostałych rozmiarach zakupioną w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 5. Wartość Promes kumuluje się dla każdego Użytkownika w każdym Punkcie Sprzedaży indywidualnie.
 6. Całkowita wartość Promes danego Użytkownika w danym Punkcie Sprzedaży stanowi pulę wartościową (zwaną dalej „Pulą Wartościową”), którą dany Użytkownik może wykorzystać w tym Punkcie Sprzedaży na oferowane przez ten Punkt Sprzedaży i objęte refundacją w ramach Programu usługi serwisowe, których listę stanowi Załącznik nr 2 do Warunków (zwane dalej „Usługami Serwisowymi” lub „Usługą Serwisową”).
 7. Pula Wartościowa danego Użytkownika u danego Dilera ograniczona jest ilością Opon Michelin zakupionych u tego Dilera. Pula Wartościowa może być wykorzystywana przez Użytkownika dowolną liczbę razy (lecz jedynie do wysokości danej Puli Wartościowej) w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
 8. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi Serwisowej w danym Punkcie Serwisowym Promesa zamienia się na voucher (zwany dalej „Voucherem”) stanowiący środek płatniczy za Usługę Serwisową, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez Organizatora faktury serwisowej zgłoszonej za pośrednictwem Punktu Sprzedaży.
 9. Wartość przyznanego Vouchera obliczana jest jako suma wartości brutto zaakceptowanych transakcji z faktury serwisowej, o ile tak obliczona wartość nie przekracza Puli Wartościowej danego Użytkownika w momencie weryfikacji faktury. W przypadku, w którym wartość Vouchera byłaby wyższa od Puli Wartościowej Użytkownika, wartością Vouchera jest wartość Puli Wartościowej Użytkownika.
 10. Informacja o przyznanym Voucherze wysyłana jest do Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail na adres pochodzący z Serwisu MyAccount.
 11. Kopia Vouchera w postaci pliku PDF może zostać pobrana przez Użytkownika po zalogowaniu się na Stronę WWW.
 12. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usługi Serwisowej w danym Punkcie Sprzedaży Pula Wartościowa danego Użytkownika ulega zmniejszeniu o wartość przyznanego Vouchera.
 13. W przypadku niewykorzystania Puli Wartościowej w okresie, o którym mowa w pkt 7 powyżej, niewykorzystana jej wartość przepada tj. nie może zostać zamieniona na Voucher.
 14. W przypadku, gdy w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. zamówienie na Usługi Serwisowe wyczerpuje wartość Puli Wartościowej Użytkownika część kosztu zamówionej Usługi Serwisowej wykraczająca poza wartość Puli Wartościowej może być rozliczona przez Dilera i Użytkownika w innej formie niż Voucher (np. gotówką, kartą płatniczą).
 15. Dany Punkt Sprzedaży jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację Usługi Serwisowej z uwzględnieniem Vouchera i należyte udokumentowanie transakcji z jego wykorzystaniem. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest przedsiębiorca uzyskujący przychód. Użytkownicy, dla których świadczenie otrzymane w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej, mają obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. Na wypadek wątpliwości Organizator informuje, że Użytkownikom, o których mowa, nie będą przekazywane jakiekolwiek dokumenty stanowiące informację podatkową.
 16. Użytkownikowi nie przysługuje prawo domagania się wypłaty Puli Wartościowej w gotówce lub w postaci jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Usługi Serwisowe oferowane przez Punkt Sprzedaży, w ramach którego naliczona jest dana Pula Wartościowa.
 17. Michelin zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunków uczestnictwa w programie Voucher przez niezależną firmę audytową.

§4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane na adres: Publicis Sp. z o.o., ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa z dopiskiem „Michelin Voucher – edycja 2019 - Użytkownicy” w terminie do 14.10.2019 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 4. Użytkownik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Użytkownika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników, które zostały podane podczas rejestracji w Programie, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Programu, w tym wydania Promesy i wykonania Usługi Serwisowej, do której Użytkownik uprawniony jest na Warunkach Programu oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w programie adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych jest Michelin S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000163137.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres e-mail: zofia.ramus@michelin.com, nr telefonu: +48 601 629 425.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres trwania Programu, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji lub do chwili, kiedy Użytkownik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych na potrzeby udziału w Programie, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia w nim udziału.
 8. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Użytkowników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Wobec danych osobowych nie jest podejmowane zautomatyzowane decyzji, w szczególności dane osobowe nie są profilowane.
 11. Michelin informuje o następujących prawach Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Użytkownik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, w przypadku jeżeli uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Użytkownika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Programie, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: zofia.ramus@michelin.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 629 425. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Prawem właściwym dla Programu oraz dla oceny praw i obowiązków Użytkowników jest prawo polskie.
 3. Zasady Programu określają wyłącznie Warunki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Warunki dostępne są w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska S.A. w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie WWW.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Warunków, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Użytkowników, informując o tym nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie WWW.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Lista Opon Michelin objętych Programem
 2. Lista Usług Serwisowych objętych Programem

 

Załącznik nr 1 – Lista nowych opon marki Michelin objętych Programem

Bieżnik Rozmiar CAI Bieżnik Rozmiar CAI
AGILIS 7/100/16,00 866065 X ONE XDU 455/45/22,50 110985
AGILIS 7,5/100/16,00 374145 X WORKS D 13/90/22,50 175857
X COACH XD 295/80/22,50 528007 X WORKS D 315/80/22,50 909337
X COACH Z 295/80/22,50 856291 X WORKS HD D 13/90/22,50 140737
X ENERGY XF 315/60/22,50 167684 X WORKS HD D 315/80/22,50 817171
X FORCE 2 415/80/685 733132 X WORKS HD Z 13/90/22,50 24128
X FORCE ML 395/90/560 629878 X WORKS HD Z 315/80/22,50 818714
X FORCE ZH 315/80/22,50 668200 X WORKS T 385/65/22,50 315021
X FORCE ZL 275/80/20,00 423311 X WORKS XD 325/95/24,00 477977
X FORCE ZL 335/80/20,00 420813 X WORKS XZ 325/95/24,00 877887
X INCITY HL Z 275/70/22,50 163580 X WORKS Z 13/90/22,50 274977
X INCITY XZU 275/70/22,50 886547 X WORKS Z 295/80/22,50 363450
X INCITY Z 11/90/22,50 406803 X WORKS Z 315/80/22,50 717107
X INCITY Z 305/70/22,50 242671 XD ALL ROADS 315/80/22,50 985218
X LINE ENERGY D 295/60/22,50 714989 XDA 2+ ENERGY 295/80/22,50 712725
X LINE ENERGY D 315/80/22,50 165338 XDE2+ 305/70/19,50 443859
X LINE ENERGY D 315/60/22,50 777127 XDE2+ 305/70/22,50 613656
X LINE ENERGY D2 315/70/22,50 495444 XDE2+ 315/80/22,50 670813
X LINE ENERGY F 385/65/22,50 130553 XDW ICE GRIP 245/70/19,50 110535
X LINE ENERGY F 385/55/22,50 481323 XDW ICE GRIP 265/70/19,50 430299
X LINE ENERGY T 215/75/17,50 430603 XDW ICE GRIP 275/70/22,50 110576
X LINE ENERGY T 235/75/17,50 466076 XDW ICE GRIP 295/80/22,50 111557
X LINE ENERGY T 245/70/17,50 365420 XDW ICE GRIP 315/80/22,50 111548
X LINE ENERGY T 265/70/19,50 305041 XDW ICE GRIP 315/70/22,50 59976
X LINE ENERGY T 445/45/19,50 283767 XDY 12/100/20,00 109958
X LINE ENERGY T 385/65/22,50 452658 XDY 3 12/90/22,50 110831
X LINE ENERGY Z 295/60/22,50 141045 XDY+ 295/80/22,50 698845
X LINE ENERGY Z 315/80/22,50 465757 XFN 2 315/70/22,50 292701
X LINE ENERGY Z 315/70/22,50 952734 XFN 2 385/65/22,50 233696
X LINE ENERGY Z 315/60/22,50 314674 XFN 2 385/55/22,50 249702
X LINE ENERGY Z 355/50/22,50 928196 XFN 2+ 315/80/22,50 91633
X MAXITRAILER 205/65/17,50 980870 XML 325/85/16,00 109683
X MAXITRAILER 255/60/19,50 855852 XML 12/100/20,00 110259
X MULTI D 205/75/17,50 766221 XML 14/100/20,00 109093
X MULTI D 215/75/17,50 346637 XML 395/85/20,00 110510
X MULTI D 225/75/17,50 744200 XML 475/80/20,00 109723
X MULTI D 235/75/17,50 200533 XONE INCITY D 495/45/22,50 705392
X MULTI D 245/70/17,50 473370 XS 14/100/20,00 109260
X MULTI D 265/70/17,50 183637 XS 525/65/20,50 109421
X MULTI D 245/70/19,50 492211 XTA 6/100/9,00 110234
X MULTI D 265/70/19,50 302700 XTA 7,5/100/15,00 110164
X MULTI D 285/70/19,50 778701 XTA 8,25/100/15,00 110130
X MULTI D 11/90/22,50 303274 XTA 2+ ENERGY 445/45/19,50 111884
X MULTI D 12/90/22,50 900871 XTA2 ENERGY 285/70/19,50 203153
X MULTI D 275/80/22,50 551552 XTA2 ENERGY 275/70/22,50 797139
X MULTI D 275/70/22,50 231405 XTE 2+ 215/75/17,50 139124
X MULTI D 295/60/22,50 183666 XTE 2+ 235/75/17,50 151650
X MULTI D 315/70/22,50 889899 XTE 2+ 245/70/17,50 32720
X MULTI D 315/60/22,50 716751 XTE 3 385/65/22,50 162527
X MULTI ENERGY D 315/70/22,50 895252 XTE2 9,5/90/17,50 110939
X MULTI ENERGY Z 315/70/22,50 798717 XTE2 245/70/19,50 470513
X MULTI F 385/65/22,50 354124 XTE2 265/70/19,50 178616
X MULTI F 385/55/22,50 483739 XTE2 285/70/19,50 452895
X MULTI HD D 315/80/22,50 258778 XTE2 425/65/22,50 110459
X MULTI HD D 315/70/22,50 742556 XTY2 265/70/19,50 897096
X MULTI HD Z 295/80/22,50 730547 XTY2 275/70/22,50 25215
X MULTI T 245/70/17,50 460887 XZ ALL ROADS 315/80/22,50 598863
X MULTI T 385/65/22,50 112513 XZA 8,5/90/17,50 116111
X MULTI T2 205/65/17,50 428088 XZA 10/90/17,50 109481
X MULTI T2 215/75/17,50 489407 XZA2 ENERGY 295/80/22,50 110973
X MULTI T2 235/75/17,50 437825 XZA4 14/100/20,00 109298
X MULTI T2 245/70/17,50 381955 XZE2+ 305/70/19,50 84531
X MULTI T2 385/55/22,50 988229 XZH2 R 13/90/22,50 401
X MULTI WINTER T 245/70/17,50 289890 XZL 11/100/16,00 109142
X MULTI WINTER T 385/65/22,50 419618 XZL 255/100/16,00 110650
X MULTI WINTER Z 295/80/22,50 211161 XZL 10/100/20,00 110148
X MULTI Z 205/75/17,50 812426 XZL 11/100/20,00 110062
X MULTI Z 215/75/17,50 188448 XZL 12/100/20,00 110132
X MULTI Z 225/75/17,50 831758 XZL 16/100/20,00 123357
X MULTI Z 235/75/17,50 541269 XZL 335/80/20,00 110247
X MULTI Z 245/70/17,50 452013 XZL 365/85/20,00 109374
X MULTI Z 265/70/17,50 290128 XZL 365/80/20,00 110081
X MULTI Z 245/70/19,50 856711 XZL 395/85/20,00 110013
X MULTI Z 265/70/19,50 953680 XZL 24/100/21,00 110257
X MULTI Z 285/70/19,50 245059 XZL 13/90/22,50 109668
X MULTI Z 11/90/22,50 323213 XZL 445/65/22,50 110142
X MULTI Z 12/90/22,50 522332 XZL 2 395/85/20,00 519331
X MULTI Z 275/80/22,50 507853 XZL+ 14/100/20,00 323281
X MULTI Z 275/70/22,50 183553 XZT 8,5/90/17,50 116115
X MULTI Z 305/70/22,50 674919 XZY 9,5/90/17,50 109890
X MULTI Z 315/70/22,50 719814 XZY 10/90/22,50 110249
X MULTIWAY 3D XDE 295/80/22,50 32054 XZY 3 11/90/22,50 231590
X MULTIWAY 3D XDE 315/80/22,50 196211 XZY 3 385/65/22,50 952153
X MULTIWAY 3D XZE 295/80/22,50 768950 XZY 3 425/65/22,50 985879
X MULTIWAY 3D XZE 315/80/22,50 942658 XZY 3 445/65/22,50 540020
X ONE MAXITRAILER + 455/45/22,50 130572 XZY-2 12/100/20,00 110930
X ONE MULTI D 495/45/22,50 831881 XZY-2 12/90/22,50 110811

 

 

Załącznik nr 2 – Lista usług serwisowych objętych Programem

 1. Odkręcenie / dokręcenie koła
 2. Montaż / demontaż opony
 3. Dokręcanie kluczem dynamometrycznym
 4. Rotacja na osiach
 5. Wyważenie koła (z uwzględnieniem ciężarków i proszku do wyważania)
 6. Pogłębienie opony
 7. Inspekcja stanu ogumienia na pojeździe ciężarowym
 8. Kontrola i modyfikacja ciśnień (z uwzględnieniem pompowania gazem obojętnym)
 9. Wymiana zaworów (z uwzględnieniem przedłużek)
 10. Naprawa opony
 11. Czyszczenie piasty
 12. Czyszczenie obręczy
 13. Badanie geometrii w pojeździe ciężarowym